Highlights


การสร้างแผนงานและแผนงานย่อย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยระบบนี้จะมีการพัฒนาต่อเนื่องและเชื่อมโยงส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนานโยบายสาธารณะและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้เชิงเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน

การใช้งานระบบ TIRAs


การเข้าใช้งานระบบ

17/11/2019
ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่ https://tiras.tsri.or.th/login ...

การจัดการข้อมูลส่วนตัว

17/11/2019
ท่านสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวได้ที่เมนู "ข้อมูลส่วนตัว" ...

การแนบแผนปฏิบัติการ

17/1/2019
ท่านสามารถแนบแผนปฏิบัติการด้าน ววน. ของหน่วยงาน ได้ที่